Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Ajankohtaista

02.05.2018

Naiset #digiajassa -kyselyn tuloksia: Miten digitalisaatio näkyy sinun työssäsi?

Naisjärjestöjen Keskusliitto toteutti huhtikuussa 2018 osana Naiset #digiajassa -hanketta verkkokyselyn työelämän digitalisaatiosta. Tutustu kyselyn tuloksiin täällä!

Vastaajista 62 % kertoi olleensa kiinnostuneita matemaattis-luonnontieteellisistä tai tekniikan aloista. Heistä vain puolet koki saaneensa kannustusta näille aloille. 71 % vastaajista sanoi digitalisaation muuttaneen heidän työtään paljon. Kyselyyn vastanneet kokivat työelämän digitalisaation pääosin positiivisena kehityksenä, ja 71 % mielestä digitaaliset työkalut ovat helpottaneet työntekoa merkittävästi. Silti 15 % vastaajista koki, ettei heillä ole riittävää osaamista työssään tarvitsemistaan digitaalisista työkaluista. Lähes puolella vastaajista ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa käytössä oleviin työkaluihin.

Vastaajat korostivat, että digitalisaatio voi kehittää työelämää monin tavoin, kunhan kehitykseen paneudutaan huolella. Kun työnteko, osallistuminen ja verkostoituminen onnistuvat myös etätyökalujen kautta, työskentely on helpompaa ja joustavampaa. Digitaaliset työkalut vähentävät rutiinitehtäviä, jolloin muulle työlle jää enemmän aikaa. Tiedon hakeminen, käsittely ja jakaminen nopeutuvat. Digitalisaatio synnyttää uusia ammatteja, ja uudet työkalut voivat helpottaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden toimimista työelämässä. Digitaalisten työkalujen avulla voidaan säästää luonnonvaroja ja välttää inhimillisiä virheitä. Vastaajat toivoivat entistä sujuvampia digityökaluja. Kyselyssä esiin nousivat esimerkiksi mobiilityökalujen kehittäminen, työnteon suunnittelun työkalut, eri työkalujen yhdistäminen sujuviksi kokonaisuuksiksi.

Vaikka vastaajat kokivat digitalisaation enimmäkseen positiivisena asiana, toivat he kyselyssä esille laajasti myös digitalisaatioon liittyviä haasteita. Digitalisaatiota ajetaan pitkälti miesten ehdoilla. Haasteena on kannustaa naisia miesvaltaisille aloille ja taata digitalisaatiokehityksen tasa-arvoisuus. Vastaajien mukaan suurimpiin haasteisiin kuuluu esimerkiksi ikääntyneiden, vammaisten tai vähävaraisten, heikompi pääsy tai osaaminen digitaalisten työkalujen käytössä. Myös sekä työntekijöiden että johdon muutosvastarinta aiheuttaa ongelmia.

Vastaajat kokevat, että työkaluja ei myöskään aina suunnitella huolella tai loppukäyttäjän etu edellä. Lukuisat digityökalut eivät sovi välttämättä yhteen toistensa kanssa. Pahimmillaan työtä helpottamaan suunnitellut työkalut lisäävätkin työn määrää. Digitalisaation hurja vauhti koetaan haasteeksi uuden oppimisen ja työssä jaksamisen kannalta. Vastaajia mietityttävät esimerkiksi tietotekniikan haavoittuvuus sekä eettiset ja tietosuojakysymykset. Digitalisaatio tekee vaikeammaksi irrottautua työstä ja kasvattaa tietotulvaa, mikä voi uuvuttaa työntekijöitä. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen väheneminen voi vastaajien mukaan vaikeuttaa kommunikaatiota.


 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy